Examination Schedule                                                     
   
   Re-Examination schedule for Final Year students (Even 2019)
   2nd sem B.Tech
   B.Tech CE
   B.Tech ECE
   B.Tech EEE
   
   End Semester Examination Schedule (Even 2019)
    2nd Sem B.Tech
    B.Tech CE
    B.Tech CSE
    B.Tech ECE
    B.Tech EEE
    B.Tech ME
    M.Tech CSE
    M.Tech EEE
    M.Tech ME
   
   Mid Semester Examination Schedule (Even 2019) 
    B.Tech schedule
    M.Tech schedule
   
   1st Semester Re-Exam Schedule Odd-2018 - 2019
    1st Year B.Tech Re-Exam Schedule
   
   1st Semester End Semester Examination Schedule Odd-2018
     Ist Year B.Tech Schedule
   
   Re-Examination Schedule Odd-2018
     B.Tech Schedule
     M.Tech Schedule
   
   End Semester Examination Schedule Odd-2018 
     B.Tech Schedule
     M.Tech Schedule
     IMPORTANT NOTICE
   
  1st Semester B.Tech Mid semester Examination Schedule Odd-2018 
    Click here
   
   Mid sem Examination Schedule Odd-2018
     B.Tech Schedule
     M.Tech Schedule
   
   Special Examination Schedule for First Year 
    Click here
   
   Re-Examination Schedule Even-2018 
    B.Tech Schedule
    M.Tech Schedule
   
   End sem Examination Schedule Even-2018
    B.Tech schedule
    M.Tech schedule
   
    Mid sem Examination Schedule Even-2018 
     B.Tech schedule
     M.Tech schedule
   
    Re-Examination Schedule for session Odd-2017
     B.Tech re-exam Schedule
     M.Tech re-exam Schedule
   
    End-Sem Examination Schedule for session Odd - 2017 
     B.Tech Schedule
     M.Tech Schedule
   
   Mid-Sem Examination Schedule for session Odd - 2017 
    B.Tech Schedule
    M.Tech Schedule